Tagy: určenie trhovej ceny

Poplatky u notára pri dedičskom konaní

Ing. Jana Feťková Hajduková

Pomerne často sa stretávame s dedičmi, ktorý k nám prichádzajú z notárskeho úradu s požiadavkou určenia trhovej ceny nehnuteľností pre účely dedičského konania a často sú neistí a obávajú sa, koľko tomu notárovi nakoniec zaplatia na poplatkoch.

Reakcie ľudí po tom, ako sa dozvedia nami určenú trhovú cenu ich nehnuteľnuteľnosti je rôzna. Záleží v akej situácii sa nachádzajú, či ju chcú predať, alebo sa o dedičstvo delia. Avšak mnohí z nich, ktorí k nám prídu, už sú si vedomí istých poplatkov za dedičské konanie.

Z tohto dôvodu sa nás snažia presvedčiť, že ich dedičstvo v skutočnosti nie je až také hodnotné.

Preto, aby sme ukázali, že niekedy tá tisícka – dve za to nestoja a vôbec nič neovplyvňujú, ale aj pre lepšiu predstavu dedičov, prinášame prehľad o poplatkoch za konanie o dedičstve. Tieto polatky sa platia ako odmena notárovi (súdnemu komisárovi) za prejednanie dedičstva. Suma sa vypočíta zo základnej hodnoty dedičstva v čase smrti poručiteľa ako percentuálny podiel. Čím je hodnota dedičstva vyššia, tým je percentuálne pásmo nižšie.

Odmena notára uvedená v § 12 ods. 1

z prvých 3 300 eur základu .... 2%
z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu .... 1%
z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu .... 0.7%
z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu .... 0.4%
z presahujúcej sumy až do 663 800 eur základu .... 0.2%

Pričom najnižsší poplatok je 23 EUR a oprávnené náklady.
Avšak výška dedičstva nad 663 800 EUR sa do základu odmeny už nezapočítava.

Ďalších 20% si účtuje notár, lebo je obyčajne platiteľom DPH, ktorú musí odviesť štátu.

Odmenu určenú podľa § 11 alebo vypočítanú podľa § 13 môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 %, ak úkony notára boli mimoriadne obťažné alebo časovo náročné.

Netreba zabudnúť ešte na súdne poplatky, ktoré sú:

• 6,50 eura do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva (trhová po odpočítaní dlhov)
• 16,50 eura ak neprevyšuje 9 958 eur a ak túto sumu presahuje, platí sa 0,2 percenta, najviac však 165,50 eura.

Príklad
Dedí sa byt v hodnote 50 000 EUR a zostatok na bežnom účte 500 EUR. Výdavky na pohreb ako pasíva sú vo výške 500 EUR. Všeobecná (trhová) cena, ako aj všeobecná hodnota majetku je 50 500 EUR, čistá hodnota dedičstva po odpočítaní pasív je teda 50 000 EUR.

Odmena notára podľa § 11 A NASL. VYHL.Č. 31/1993 sa vypočíta následovne:
Odmena sa rovná 2% z prvých 3 300 EUR základu, t.j. 66 EUR, 1% z presahujúcej sumy až do 16 500 eur základu, t. j. 132 eur, 0,7% z presahujúcej sumy až do 33 100 eur základu, t. j. 116,20 eura, 0,4% z presahujúcej sumy až do 99 500 eur základu– v našom príklade zo základu 16 900 EUR, t. j. 67,6 EUR.
Spolu je odmena notára 381,8 EUR, k tomu sa pripočítajú hotové výdavky notára, ktoré predstavujú 30 eur. Spolu odmena vrátane náhrady výdavkov je 411,80 EUR, keďže však podlieha 20% DPH, čo predstavuje sumu 82,36 EUR, celkovo treba notárovi zaplatiť 494,16 EUR.

Každý z dedičov platí poplatok z hodnoty, ktorú nadobúda. Ak zomrie jeden z manželov, tak pozostalý manžel platí poplatok z polovice nadobúdanej hodnoty, ak daný byt mali v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Ďalej treba zaplatiť súdny poplatok: Platí sa z čistej hodnoty dedičstva a tá je v tomto prípade 50 000 eur. Suma prekračuje hranicu 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva (do 3 319 eur sa platí 6,50 eura, do 9 958 eur sa platí 16,50 eura, nad túto sumu 0,2 percentá) –dedičia sú povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne 0,2 percenta, t. j. 100 EUR, čo inými slovami znamená, že suma sa platí len raz, ale súd ju môže žiadať od kohokoľvek z dedičov.

Zdroj: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 31 z roku 1993 Zbierky o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov

    Uznesenie z Okresného súdu Prešov v dedičskej veci po nebohom z marca 2016

Ako ušetriť na poplatkoch u notára

Poplatky za dedičské konanie vedia odkrojiť z nadobúdaného dedičstva slušnú sumu. Často sa suma pohybuje v rozsahu stoviek EUR. Preto pre úsporu výdavkov za dedičské konanie je výhodnejšie, ak pozostalý rodič daruje svoj majetok v prospech detí už za života. Poplatok za tento právny servis je mnohokrát nižší ako poplatky pri dedičskom konaní. Problémom však môžu byť nie najlepšie vzťahy v rodine a dohoda medzi dedičmi. Ak si chcete tieto majetkové vzťahy dať do poriadku včas, tento právny servis Vám radi poskytneme.

Google+