Všetky príspevky od "Ing. Jana Feťková Hajduková"

Realitná maklérka a marketingová špecialistka, ktorá sa stará, aby vaše nehnuteľnosti bolo na internete vidieť a boli pekne prezentované.

NOVELA ZÁKONA O ÚVEROCH NA BÝVANIE

Ing. Jana Feťková Hajduková

Ak plánujete meniť hypotéku za výhodnejšiu, či predať byt zaťažený úverom, oplatí sa ešte pár týždňov počkať. Od 21. marca tohto roka totiž klesnú poplatky za predčasné splatenie úveru o takmer ¾.

V zmysle Smernice už veritelia nebudú môcť pýtať od spotrebiteľov neprimerane vysoké poplatky spojené s predčasným splatením úveru počas doby fixácie. Veriteľ môže uplatniť nárok na finančnú náhradu, avšak táto musí byť adekvátna k jeho skutočným nákladom spojeným s predčasným splatením.

Dôvodom je novela zákona o úveroch na bývanie, ktorá vychádza zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2014 Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 („Smernica“). Znižuje poplatok za predčasné splatenie hypotéky zo súčasných 4 – 5% na 1%, v závislosti od banky. Môže to byť aj menej ako 1% z predčasne splatenej sumy. Každá banka tento poplatok vypočíta klientovi individuálne, podľa reálnych nákladov na refinancovanie hypotéky.

Kedy sa oplatí refinancovať?

Na prvý pohľad lákavá ponuka, no všetko si treba dobre prepočítať. Predlžovanie hypotéky na úkor nižšej splátky nemusí byť výhodné. Do úvahy treba brať aj dodatočné náklady. Typickým nákladom je už samotný spomínaný 1% poplatok spojený s predčasným splatením úveru, náklady na kataster, na vypracovanie znaleckého posudku, poplatok za poskytnutie úveru,… Tiež by ste mali zvažovať, v akej fáze splácania úveru sa nachádzate. Ak už hypotéku splácate dlho a máte len pár rokov do vyplatenia, nový úver sa vám nemusí vyplatiť.

Ako to bude vyzerať v praxi

Napríklad ak predávate byt, ktorý je ešte zaťažený hypotékou so zostatkovou výškou pohľadávky 35 000 EUR, tak ste za predčasné splatenie úveru museli zaplatiť 1 660 EUR. Po novom by to malo byť už len 350 EUR.

Touto novelou sa zvýši tlak na banky, aby ľuďom poskytovali čo najlepšie podmienky čerpania úveru. Taktiež by sa mala zvýšiť úroveň ochrany spotrebiteľov, vďaka vytvoreniu jednotného rámca v oblasti úverov, ako aj minimalizovanie administratívnej záťaže pre veriteľov a sprostredkovateľov úverov. Veľkou výhodou je aj pre ľudí predávajúcich nehnuteľnosť zaťaženú úverom.

Google+

Daň z nehnuteľností Prešov 2018

Ing. Jana Feťková Hajduková

Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do 31. januára podať priznanie k dani z nehnuteľností. Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.

Už v týchto dňoch preberajú obce a mestá daňové priznania k dani z nehnuteľností. Musia ho podávať všetci starí aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku. Posledným termínom na jeho podanie je 31. január. Majiteľ nehnuteľnosti či pozemku ho musí podať  obci, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Daň z nehnuteľností Prešov 2018

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2017:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2018 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2018 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Ak vklad kataster nehnuteľností povolil do 1. januára 2018 daňové priznanie podávajú vlastníci na rok 2018 najneskôr do 31. januára. Ak bol vklad povolený po uvedenom dátume, daňové priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva až v roku 2019.

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Priznanie podáva aj ten, kto v predchádzajúcom roku menil účel využitia stavby. Napríklad ak niekto zmenil nebytový priestor na byt alebo naopak a to aj keď sa vlastník nezmenil. Tiež aj v prípade, že začal užívať pozemok na základe zmluvy so Slovenským pozemkovým fondom, v takom prípade totiž bude platiť daň v tomto roku už nájomca. Ďalej aj ak na liste vlastníctva došlo k zmene druhu pôdy, napríklad orná pôda sa zmenila na trvalý trávny porast alebo na záhradu, či zastavanú plochu, keďže sa už na príslušnú výmeru bude vzťahovať iná sadzba dane. Priznanie sa podáva po právoplatnosti stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia na stavby alebo bytový dom.

Pokiaľ niekto vlani dostal právoplatné stavebné povolenie na prístavbu, na rekonštrukciu stavby, priznanie podáva až po právoplatnom skolaudovaní stavby. Ak sa tak stalo vlani, priznanie podáva do konca januára, keďže plocha sa tým pádom zväčší a mení sa základ dane alebo podlažnosť stavby.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali dávnejšie, obec či mesto vám pošle do konca mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Vlastník nehnuteľnosti platí dane na základe rozhodnutia o vyrubení dane. Mesto posiela najprv tieto rozhodnutia právnickým osobám, následne fyzickým osobám, to všetko najneskôr do konca mája. V prípade, ak je daň vyššia ako 66 eur pre fyzické osoby alebo 666 eur pre právnické osoby, je možné zaplatiť daň aj v troch splátkach.

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Čo sa zdaňuje

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec daň sa vyberá z:

 • pozemkov (aj zastavaných),
 • stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží). Pri garážach sa zohľadňuje, či ide o samostatne stojace, hromadné garáže a hromadné garáže umiestnené pod zemou. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby,
 • bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
 • z pozemkov, na ktorých sú trafostanice alebo predajné stánky. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže to urobiť jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Typy daňového priznania

V roku 2018 sa podáva k dani z nehnuteľností:
 • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby…).
 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).
 • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

Tlačivá daňových priznaní

Tlačivá aktuálnych priznaní sú zverejnené na webovej stránke ministerstva financií, ale k dispozícii je aj na obecných a mestských úradoch. Ide o tie isté tlačivá, na ktorých sa podávali priznania aj v minulom roku. Určené sú pre fyzické aj právnické osoby a sú spoločné pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.

Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom spoločnom tlačive.

Ako vyplniť priznanie

Tlačivo je určené pre viac druhov daní. Daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel. Daň nevypočítava. Urobí to obec či mesto.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi (napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, …). Tu daňovník vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou, keďže už neexistuje osobitné tlačivo pre firmy.

II. Oddiel – daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

III. Oddiel – daň zo stavieb – stavba slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

IV. Oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch (údaje o daňovníkovi, informácie o byte alebo nebytovom priestore – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera podlahovej plochy bytu, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane (vyznačiť znakom x, ak si uplatňujete zníženie alebo oslobodenie od dane).

Čo treba priložiť k tlačivu

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať poštou alebo ho daňovník podá osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov. Ak podáva priznanie k dani z nehnuteľností poštou, mal by uviesť aj ďalší kontakt, napríklad adresu elektronickej pošty alebo telefónny kontakt a priložiť uvedené prílohy v obyčajnej neoverenej fotokópii. Ako list vlastníctva postačuje kópia informatívneho výpisu alebo výtlačku z katasterportálu.

Najčastejšie chyby, ktorých sa daňovníci dopúšťajú je, že chýba podpis daňovníka, neboli vyplnené priľahlé pozemky či nehnuteľnosti pri právnických osobách boli nesprávne zaradené.

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

 • Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.
 • Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
 • Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.
 • Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie.
 • Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.
 • Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.
 • Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.
 • Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva.
 • Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

Úľava na dani

Do konca januára treba požiadať aj o úľavu na dani z nehnuteľností podaním priznania a vyplnením príslušnej prílohy. V každom meste či obci si jej podmienky upravujú inak. Mesto Prešov poskytuje 50 % úľavu z dane za pozemky, za stavby na bývanie a byty a za garáže pre fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov. 

Platenie dane v splátkach

Pri platení dane v splátkach má obec či mesto povinnosť určiť platenie dane z nehnuteľností najmenej v dvoch rovnomerných splátkach, ak vyrubená daň z nehnuteľností bude vyššia ako 33 000 eur. Lehoty splatnosti príslušnej splátky dane určí správca dane (obec, mesto) v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Pokuty

Sankcie sa nepodanie priznania v lehote sa podľa závažnosti pohybujú od 5 do 3 000 eur a v prípade, že nebude reagovať na výzvy tak hrozí pokuta od 10 až do 6 000 eur.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností určuje samospráva vo všeobecne záväzných nariadeniach. Môžete ich nájsť na webových stránkach obcí a miest. Sadza dane pre Prešov -> Sadzby dane z nehnuteľností za rok 2018.

Zdroj: reality.etrend.sk a verejná správa

 

Google+

Ceny nehnuteľností v Prešove 3. a 4. Q2015

Ing. Jana Feťková Hajduková

Po dlhšom období stagnácie, trh nehnuteľností zažíva mierne oživenie, ktoré pociťujeme od začiatku roka 2015.  V Prešovskom kraji sa to výraznejšie prejavilo až žačiatkom jesene 2015, t.j. 3. Q 2015. 

blogpost1.hackpad.com_gBM3R4TCJuH_p

Foto: Alamy

Kým koncom leta sme predali 1-izbový byt v pôvodnom stave za 33 500 EUR, v dnešnej ponuke bytov na prešovskom trhu obdboný byt za rovnakú cenu nenájdete. Obdobne to je aj 2-izbovými bytmi. Začiatkom septembra sme predali zrekonštruovaný byt v dobrej lokalite za 52 000 EUR. V súčastnosti by sa podobný byt predal aj za 54 000 EUR.
Dôvody zvyšovania cien nehnuteľností
Vo všeobecnosti platí, že trh nehnuteľností najviac ovplyňuje finačný sektor. Súčastný stav veľmi dostupných úverov napomáha rozhodovaciemu procesu pri kúpe bytu. Rast cien nehnuteľností spôsobujú aj nízke úrokové sadzby a konkurenčný boj medzi bankami.
Nízke úrokové sadzby tlačia na rast cien nehnuteľností. Predpokladá sa, že úrokové sadzby sa nebudú meniť minimálne do budúceho roka, vďaka politike ECB, ktorá nakupuje štátne dlhopisy.
blogpost1.hackpad.com_gBM3R4TCJuH_p.486326_1449738527065_nehnutelnosti_PO
Taktiež makroekonomické ukazovatele sú priaznivé. Výkonnosť ekonomiky sa zvyšuje aj rastom nominálných miezd a poklesom nezamestananosti.
To všetko vplýva na to, že dopyt prevyšuje ponuku. Dôvera spotrebiteľov narastá. Ľudia sú optimistickejší a neboja sa kupovať nehnuteľnosti. Sú otvorejneší pri rozhodovaní o dlhodobých záväzkoch, čím sú aj úvery na bývanie. Nehnuteľnosť už nestojí v ponuke niekoľko mesiacov. Pri dobre nastavnej stretégii predaja a reálne nastavenej cene sa nehnuteľnosť predá do niekoľkokých týždňov. To všetko vplýva na zvyšovanie ceny. Zatiaľ len pozvoľné.
Google+